[Updated on Apr. 18] Integration of CiNii Articles into CiNii Research

Application of ISO 5725 to evaluate measurement precision of distribution within the lung after intratracheal administration

Bibliographic Information

Title
Application of ISO 5725 to evaluate measurement precision of distribution within the lung after intratracheal administration
Author
Jun-ichi Takeshita, Junya Ono, Tomomichi Suzuki, Hirokazu Kano, Yutaka Oshima, Yasuo Morimoto, Hiroshi Takehara, Takamasa Numano, Katsuhide Fujita, Naohide Shinohara, Kazuhiro Yamamoto, Kazumasa Honda, Shoji Fukushima, and Masashi Gamo

Journal

Citations (0)*help

See more

References(0)*help

See more

Related Articles

See more

Related Data

See more

Related Books

See more

Related Dissertations

See more

Related Projects

See more

Related Products

See more

Details

  • CRID
    1010003825441026816
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

Report a problem

Back to top