Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma.

Bibliographic Information

Title
Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma.
Author
Eisuke Kobayashi, Akira Kawai, Makoto Endo, Yoshiyuki Suehara, Ken Takeda, Fumihiko Nakatani, Takayuki Asano, Minoru Sakuraba, Hirokazu Chuman, Kunihiko Seki, Yasuo Beppu.

Journal

Related Projects

See more

Details

  • CRID
    1010000782479390979
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

Report a problem

Back to top