[Updated on Apr. 18] Integration of CiNii Articles into CiNii Research

Prior immunization with SARS-CoV nucleocapsid protein causes severe pneumonia in mice infected with SARS-CoV.

Bibliographic Information

Title
Prior immunization with SARS-CoV nucleocapsid protein causes severe pneumonia in mice infected with SARS-CoV.
Author
Funmihiko Yasui, Chieko Kai, Masahiro Kitabatake, Shingo Inoue, Misako Yoneda, Shoji Yokochi, Ryoichi Kase, Satoshi Sekiguchi, Kouichi Morita, Tsunekazu Hishima, Hidenori Suzuki, Katsuo Karamatsu, Yasuhiro Yasutomi, Hisatoshi Shida, Minoru Kidokoro, Kyosuke Mizuno, Kouji Matsushima, Michinori Kohara

Journal

Related Projects

See more

Details

  • CRID
    1010282257444294912
  • Article Type
    journal article
  • Data Source
    • KAKEN

Report a problem

Back to top