[Updated on Apr. 18] Integration of CiNii Articles into CiNii Research

〔商法四九四〕 会社による内閣府令違反の議決権代理行使の勧誘が株主総会決議取消事由に当たらないとされた事例(東京地裁平成七年七月七日民八部判決)

IR

Bibliographic Information

Other Title
  • 〔ショウホウ ヨンヒャクキュウジュウヨン〕 カイシャ ニ ヨル ナイカクフレイ イハン ノ ギケツケン ダイリ コウシ ノ カンユウ ガ カブヌシ ソウカイ ケツギ トリケシ ジユウ ニ アタラナイ ト サレタ ジレイ (トウキョウ チサイ ヘイセイ シチネン シチガツ ナノカ ミンハチブ ハンケツ)
  • (Shōhō yonhyakukyūjūyon) Kaisha ni yoru naikakufurei ihan no giketsuken dairi kōshi no kany'ū ga kabunushi sōkai ketsugi torikeshi jiyū ni ataranai to sareta jirei (Tōkyō chisai Heisei shichinen shichigatsu nanoka minhachibu hanketsu)

Abstract

type:text

判例研究

Journal

Details

Report a problem

Back to top